دبیر فن بازار ملی مطرح کرد: ۳راهکار برای تحقق اقتصاد دانش بنیان/ ساختار اقتصاد باید اصلاح شود

ادامه