برگزاری جلسه ۲۲ فروم نسل پیشرو ارتباطات ۵G

جلسه ۲۲ فروم ۵G در تاریخ ۱۷مهر۹۶ از ساعت ۱۴ در سالن آموزش پژوهشگاه برگزار میگردد.

موضوع جلسه:

Telecom Infrastructure as Code:

 - Challenges with dynamic infrastructure

 - Principles of Infrastructure as Code

 - Configuration Management and Orchestration

 - Event-Driven Automation

ارایه دهنده:

مهندس سعید عصائیان، مرکز تحقیقات مخابرات