برگزاری هفدهمین جلسه فروم نسل پیشرو ارتباطات ۵G

هفدهمین جلسه فروم ۵G با عنوان "معماری انعطاف پذیر بکهال و فرانتهال در small cellها در شبکه ۵G" با ارائه مهندس مجید فردوسیان در روز ۲شنبه مورخ ۹۶/۳/۸ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در سالن آموزش پژوهشگاه برگزار می‌گردد.