تغییر زمان برگزاری جلسه ۳۰ فروم ۵G

 زمان برگزاری جلسه ۳۰ فروم ۵G به تعویق افتاده و در روز دوشنبه ۹۷/۲/۳۱ ساعت ۱۴ الی ۱۶ برگزار میگردد.