نهمین جلسه انجمن نسل پیشرو ارتباطات (۵G)

نهمین جلسه فروم (۵G) با تمرکز بر روی دو موضوع فناوری و کسب وکار در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۹/۲۲ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در سالن آموزش پژوهشگاه تشکیل میگردد.