هفتمین جلسه انجمن نسل پیشرو ارتباطات (۵G)

هفتمین جلسه فروم (۵G) با تمرکز بر روی دو موضوع امنیت و حریم خصوصی، فرهنگی و اجتماعی در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۸/۲۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در سالن آموزش پژوهشگاه تشکیل میگردد.