کارگاه آموزشی یک روزه "بازار آتی مخابرات و ایجاد آمادگی در صنعت" توسط "سندیکای صنعت مخابرات ایران"

کارگاه آموزشی یک روزه "بازار آتی مخابرات و ایجاد آمادگی در صنعت" توسط "سندیکای صنعت مخابرات ایران"
تاریخ برگزاری: اول خرداد ۹۶
ثبت نام از طریق:
www.telecomsyndicate.ir